Molimo Vas da pročitate sledeće Uslove korišćenja portala o parketu (Tarkett Wood). Pristup ovom portalu i njegovo korišćenje znače da potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i da nećete učiniti ništa što bi ometalo funkcionisanje ovog portala o parketu. Ako ne razumete ove uslove ili se ne slažete s njima, ne treba da koristite ovaj parket portal. Tarkett može izmeniti ili nešto dodati ovim Uslovima za korišćenje u bilo kom trenutku. Ako i dalje koristite ovaj parket portal, to znači da prihvatate uslove navedene u vreme Vaše upotrebe.

DOZVOLJENA UPOTREBA

Možete elektronski kopirati, umnožavati i štampati delove ovog parket portala pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitne žigove i druge napomene o vlasništvu zajedno sa materijalom. Svaka druga upotreba ovog portala ili njegovog sadržaja zahteva Tarkettovo izričito pismeno odobrenje.

ZAŠTITNI ŽIGOVI I AUTORSKA PRAVA:

Sav sadržaj koji se nalazi na ovom portalu o parketu zaštićen je autorskim pravima, zaštitnim žigom, patentom ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu. Vlasnik je kompanija Tarkett Eastern Europe. Ne možete koristiti, kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, prebacivati, slati, prenositi, distribuirati niti menjati logotipe, zaštitne žigove ili službene oznake na bilo koji način bez prethodnog Tarkettovog pismenog odobrenja. Upotreba Tarkettovih zaštitnih žigova je zabranjena. Upotreba Tarkettovog znaka kao „linka“ sa drugih sajtova ili prema njima strogo je zabranjena, osim u slučaju da prethodno dobijete Tarkettovo pismeno odobrenje.

PRIVATNOST:

Tarkett prikuplja informacije o korisnicima ovog parket portala i informacije podležu www.parket.tarkett.rs

OBAVEZE REGISTRACIJE:

Da biste pristupili izvesnim delovima ovog portala o parketu, morate se registrovati tako što ćete napraviti Lični profil. Nakon registracije, treba da odaberete korisničko ime i lozinku. Vi prihvatate ili ne prihvatate da date tačne informacije tokom postupka registracije. Vi takođe prihvatate ili ne prihvatate da zadržite tačnost navedenih podataka. Ako date bilo kakve informacije koje su neistinite, netačne ili nepotpune, Tarkett zadržava pravo da zaključi Vaš račun Ličnog profila i obustavi Vaše korišćenje informacija i svih usluga koje nudi ovaj parket portal.

OBAVEZE REGISTRACIJE:

U smislu Vašeg korišćenja portala o parketu, slažete se da:
(a) date istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi koje se od Vas traže u različitim obrascima parket portala (kao što su informacije o „Podacima za registraciju”)
(b) održavati i odmah ažurirati Podatke za registraciju da bi ostali istiniti, tačni, aktuelni i potpuni. Ako date bilo kakve informacije koje su neistinite, netačne, nepotpune i nisu aktuelne, ili Tarkett Eastern Europe ima realne razloge da sumnja da su te informacije neistinite, netačne, nepotpune i nisu aktuelne, Tarkett Eastern Europe ima pravo da obustavi ili zaključi Vaš račun i odbije svaku i sve tekuće ili buduće upotrebe parket portala.

Slažete se da ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vašeg korisničkog imena i lozinke i da ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se izvrše uz njihovo korišćenje. Slažete se da odmah obavestite Tarkett o svakoj neovlašćenoj upotrebi Vašeg korisničkog imena (UserID) i/ili lozinke i da ćete se obratiti na webmaster@Tarkett.com da biste deaktivirali UserID / lozinku ako sumnjate da je integritet Vaše lozinke narušen. Pod uslovom da imate važeći UserID, možete u bilo kom trenutku tražiti promenu lozinke tako što ćete se obratiti na webmaster@Tarkett.com.

SADRŽAJ KOJI PREBACUJETE:

Ako prebacujete, šaljete ili na drugi način prenosite sadržaje preko ovog portala o parketu u potpunosti ste odgovorni za sve sadržaje (sve podatke, dokumente, fotografije ili druge informacije). Slažete se da ne prebacujete, šaljete ili na drugi način prenosite sadržaj koji:
(a) ) je netačan, štetan, nepristojan, pornografski, klevetnički, rasistički, nasilan, uvredljiv, uznemiravajući ili na drugi način neprijatan;
(b) uključuje neovlašćeno otkrivanje ličnih informacija;
(c) krši ili narušava nečija prava intelektualne svojine;
(d) sadrži softverske viruse ili neki drugi računarski kod, datoteke ili programe koji su napravljeni da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost nekog računarskog softvera, ili hardvera ili telekomunikacione opreme.

PORICANJE GARANCIJA:

Tarkett Eastern Europe ne daje nikakve garancije da će ovaj parket portal ispuniti Vaše zahteve, niti da će biti bez prekida, blagovremen, siguran i bez grešaka. Jasno Vam je i slažete se da svaki sadržaj koji preuzmete ili na drugi način pribavite putem upotrebe ovog parket portala vršite na sopstveni rizik i da ste odgovorni za sve štete na Vašem računarskom sistemu ili gubitak podataka do kog dođe zbog preuzimanja takvog sadržaja.
Osim ako je drugačije navedeno, Tarkett Eastern Europe obezbeđuje ovaj sajt „u viđenom stanju” i bez ikakvih garancija, izričitih ili podrazumevanih, do najvišeg stepena dozvoljenog zakonom. Tarkett Eastern Europe ne zastupa, garantuje niti jamči da upotreba ovog parket portala neće ugroziti ili prekršiti prava intelektualne svojine ili vlasništva drugih. Ni u kom slučaju Tarkett Eastern Europe niti njegovi dobavljači ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na odštetne zahteve zbog gubitka zarade, prekida poslovanja ili gubitka informacija) koje nastanu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe sadržaja sajta, čak i ako je Tarkett obavešten o mogućnosti takvih šteta.
Napomena: Zakoni nekih zemalja ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje izvesnih garancija, niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne i posledične štete, tako da je moguće da se gore navedeno isključenje ne odnosi na Vas.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:

Iako Tarkett Eastern Europe (TEE) čini realne napore da postavi tačne informacije na ovaj portal o parketu, TEE ne preuzima nikakvu odgovornost niti obavezu za greške ili propuste u sadržaju ovog parket portala. TEE ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane zbog upotrebe ili nemogućnost upotrebe ovog parket portala. Time su obuhvaćene štete zbog telekomunikacionih kvarova, krađe ili uništenja ili neovlašćenog pristupa parket portalu, ili povezanim informacijama i programima.
Napomena: Zakoni nekih zemalja ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne i posledične štete, tako da je moguće da se gore navedena isključenja ne odnose na Vas.

PREKID KORIŠĆENJA:

Tarkett Eastern Europe može prekinuti, obustaviti ili izmeniti ovaj portal o parketu u bilo kom trenutku bez prethodne najave i Tarkett Eastern Europe može blokirati, prekinuti ili obustaviti Vaš pristup sistemu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga.